Warunki gwarancji i transportu

Warunki gwarancji

1. Warunkiem koniecznym udzielenia Gwarancji jest odesłanie przez Klienta dołączonego do karty gwarancyjnej kuponu zwrotnego. Kupon zwrotny powinien być odesłany w nie przekraczalnym terminie 21 dni od daty montażu towaru, nie później jak do dnia upływu ostatecznej daty montażu (ostateczna data montażu podana na karcie gwarancyjnej) na adres: BLACHPROFIL 2® Spółka Jawna, 32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39. Kupon zwrotny należy odesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zachować potwierdzenie nadania wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu przez okres gwarancji. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub ich nieprawidłowe wypełnienie przez Klienta będzie stanowiło podstawę do odrzucenia przez BLACHPROFIL 2® roszczeń z niniejszej gwarancji.

 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, iż:

a. Montaż pokrycia nastąpił zgodnie ze sztuką budowlaną.

b. Towar został rozpakowany przed upływem wskazanej ostatecznej daty rozpakowania.

c. Montaż nastąpił przed upływem wskazanej ostatecznej daty montażu.

d. Do montażu użyto akcesoriów pochodzących tylko i wyłącznie od BLACHPROFIL 2®, w szczególności dotyczy to: blach płaskich lub obróbek, a także wkrętów farmerskich i samowiertnych.

e. Uszkodzona powierzchnia stanowi min. 5% całkowitej powierzchni zakupionej blachy.

f. Dopełniono zaleceń Gwaranta zawartych w „Warunkach dotyczących transportu, przechowywania i ogólnych zasad postępowania z blachami ocynk, aluzinc i powlekanymi” a montaż nastąpił zgodnie z opracowaną przez Gwaranta „Instrukcją montażu produktu” w normalnych warunkach środowiskowych: lokalizacja budynku znajduje się do wys. 900 m n.p.m. oraz w odległości większej niż 5 km od morza, przybrzeżnych zbiorników wodnych i obszarów portowych.

 g. Dokonywano corocznych przeglądów, a zgłoszone uszkodzenia są wynikiem wyłącznie wady jakościowej towaru, a nie wynikają ze zwykłego jego użytkowania.

 3. „Warunki dotyczące transportu, przechowywania i ogólnych zasad postępowania z blachami ocynk, aluzinc i powlekanymi” oraz „Instrukcja montażu dachu” są to wytyczne i zalecenia od Gwaranta i stanowią integralną część składającą się na warunki gwarancji. Dla produktów o gwarancji rozszerzonej na krawędzie cięte fabrycznie dopuszczalna jest korozja nie przekraczająca 10 mm na odcinku 10% całkowitej długości krawędzi.

4. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne na podstawie gwarancji należy zgłosić pisemnie listem poleconym bezpośrednio do BLACHPROFIL 2® w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu dowiedzenia się o wadzie, pod rygorem utraty gwarancji. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady.

5. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania reklamacji jest w szczególności przedstawienie prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (tj. faktura, paragon, itp.) w postaci kserokopii dołączonych do pisemnego zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia. BLACHPROFIL 2® zastrzega, iż konieczność przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz dodatkowych może wydłużyć ten okres do czasu ich sporządzenia. BLACHPROFIL 2® zobowiązuje się w tym terminie ustosunkować się listownie lub telefonicznie odnośnie uwzględnienia reklamacji, sposobu jej zakończenia, jak również w przypadku jej nie uwzględnienia poinformuje Klienta o przyczynach takiej decyzji.

7. Udzielenie gwarancji wyłącza zastosowanie przepisów art. 560 i n. Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie skutkuje wyłączeniem, ograniczeniem ani zawieszeniem uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8. Odpowiedzialność BLACHPROFIL 2® wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie dostarczenie Klientowi przez BLACHPROFIL 2® towaru wolnego od wad w ilości odpowiadającej metrażowi wadliwego towaru albo do naprawy reklamowanej blachy poprzez powtórne jej pomalowanie albo zwrotu ceny sprzedaży za wadliwy towar (z uwzględnieniem okresu od wyprodukowania blachy) z równoczesnym zwrotem wadliwego towaru przez Klienta. Wyłącznie w gestii Gwaranta pozostaje wybór sposobu załatwienia reklamacji. Innego rodzaju roszczenia są wyłączone w granicach dozwolonych prawem. Odpowiedzialność finansowa BLACHPROFIL 2® nie może przekroczyć wartości towaru według dowodu zakupu, którego dotyczy reklamacja.

9. Firma BLACHPROFIL 2® nie odpowiada za żadne straty pośrednie lub bezpośrednie oraz szkody dodatkowe powstałe w związku z wadą, których dotyczy gwarancja. Roszczenia Klienta z tytułu innych szkód powstałych po wydaniu towaru w skutek wady fizycznej aniżeli szkody powstałe w samym towarze są wyłączone.

 

 Warunki dotyczące transportu, przechowywania i ogólnych zasad postępowania z blachami ocynk, aluzinc i powlekanymi:

Samochód użyty do transportu powinien posiadać skrzynię dostosowaną długością do długości arkuszy. W nie umocowanych ściśle do skrzyni paczkach z blachą i w paczkach wystających poza tylną burtę mogą wystąpić otarcia powłok antykorozyjnych.

Blachy ocynk i aluzinc muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed zamoknięciem.

Rozładunek i ewentualny załadunek ręczny powinien być przeprowadzany przez odpowiednią liczbę osób, aby nie dochodziło do odkształceń wyprofilowanych blach, np. 6- metrowe arkusze wymagają 6 osób. Przesuwanie arkuszy po sobie lub po podłożu grozi powstaniem uszkodzeń powłok antykorozyjnych.

Zamówienia na blachy profilowane, w których choćby jedna pozycja przekracza maksymalną długość określoną dla danego profilu nie są objęte gwarancją, a producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia transportowe.

Blachy nie powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Po upływie tego czasu należy rozciąć opakowanie, jeśli jest - zedrzeć z arkuszy folię ochronną i przełożyć arkusze między sobą cienkimi przekładkami.

Blachy składowane w paczkach i kręgach dłużej niż 3 tygodnie nie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur oraz w sąsiedztwie agresywnie reagujących materiałów. Odległość paczki lub kręgu od podłoża musi wynosić min. 20 cm. Nieodpowiednie warunki składowania mogą doprowadzić do kondensacji pary wodnej między arkuszami lub zwojami, co może skutkować odparzeniami powłok antykorozyjnych.

Całkowity czas magazynowania nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od daty produkcji. W razie wątpliwości co do sposobu składowania prosimy o kontakt w celu uzyskania fachowej porady pod nr tel. 0124 155 551.

UWAGA !!!

Niedopuszczalne jest użycie do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki kątowej.

Profilowanie i gięcie blach powinno się odbywać w temperaturze min. 15o C.

Po zakończeniu prac montażowych powierzchnię dachu należy dokładnie oczyścić z wszelkich pozostałości po cięciu i mocowaniu arkuszy oraz akcesoriów. Krawędzie cięte (również fabrycznie) zabezpieczyć lakierem zaprawkowym dostępnym w ofercie producenta (nie dotyczy powłok o rozszerzonej gwarancji).

 Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje utratą gwarancji oraz oddaleniem ewentualnych reklamacji.

Odpowiednia dla zakupionego towaru “Instrukcja montażu” została dostarczona wraz z kartą gwarancyjną, na osobnym druku, lub jest dostępna na www.bp2.pl